Miesięczne archiwum: Styczeń 2013

Młodzież i nikotynizm

Przy formułowaniu wniosków i spostrzeżeń zachowano ostrożność, jaka powinna być zachowana przy opracowywaniu wniosków uzyskanych przy zastosowaniu jednego narzędzia badawczego. Ponadto badania opierały się na niezbyt dużej grupie osób. Nie mniej jednak pozwoliło to na sformułowanie wniosków, które przedstawiam poniżej:

a)        palenie papierosów wśród uczniów klas ósmych szkoły podstawowej nie jest powszechne, niemniej jednak szkoła podstawowa nie jest wolna o problemu nikotynizmu;

b)        rozmiar zjawiska jakim jest nikotynizowanie się młodzieży, nie jest zależny od miejsca zamieszkania, tzn. że problem ten dotyczy w jednakowym stopniu zarówno młodzieży ze środowiska wiejskiego jak i środowiska miejskiego ;

c)        dziewczęta nieznacznie ustępują chłopcom pod względem palenia papierosów, co oznacza, że różnica pomiędzy palącymi chłopcami a palącymi dziewczętami jest niewielka;

d)        inicjacja nikotynowa przypada najczęściej na 12 rok życia, co potwierdza konieczność wprowadzenia edukacji oświatowo-zdrowotnej mającą na celu przeciwdziałanie nałogom już w początkowych klasach szkoły podstawowej;

e)        nie można jednoznacznie określić zależności pomiędzy paleniem papierosów przez uczniów ósmej klasy a osiąganymi przez nich wyników w nauce; jednakże palenie papierosów może, ale nie musi, współwystępować z gorszymi postępami w nauce;

f)          nie można jednoznacznie określić, jaki wpływ na postawę badanych ma religia – wydaje się, że jest on pozytywny w przypadku osób systematycznie i nieregularnie praktykujących, w przypadku zaś osób niewierzących i niepraktykujących kwestia palenia bądź niepalenia może być wynikiem własnej woli i wyboru;

g)        do pierwszego kontaktu z papierosem dochodzi zazwyczaj w wyniku ciekawości;

h)        nałóg palenia papierosów wśród nastolatków jest wynikiem okresu dorastania – chęcią bycia dorosłym;

i)           zdaniem palącej młodzieży, palenie papierosów ułatwia koncentrację i działa na organizm uspokajająco;

j)           interesująco przedstawia się kwestia motywacji palenia papierosów – dominują tutaj motywy społeczne, wśród których należy wymienić chęć dostosowania się do panującego stylu;

k)         towarzystwo osób palących jest jednym z powodów palenia papierosów;

l)           duży wpływ na inicjację nikotynową ma środowisko rodzinne palącego ucznia, przede wszystkim zaś rodzeństwo;

m)      osoby niepalące wykazują zdecydowanie większą wiedzę na temat szkodliwego wpływu nikotyny na organizm człowieka;

n)        młodzież popiera akcję wprowadzania zakazu palenia papierosów w niektórych miejscach publicznych.