Miesięczne archiwum: Styczeń 2014

Podmioty wykonawcze polityki społecznej

Do podmiotów wykonawczych polityki społecznej w szczególności zaliczamy[1]:

Prezydent

Zgodnie z Konstytucją z roku 1997 Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczpospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej.

Organem pomocniczym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jest jego kancelaria. Problematyka polityki społecznej w kadencji obecnego Prezydenta – Lecha Kaczyńskiego – jest umiejscowiona na szczeblu podsekretarza stanu. Funkcję podsekretarza do spraw społecznych od dn. 19.01.2006 r. pełni pani Ewa Junczyk-Ziomecka.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Głównymi zadaniami, które realizuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, są w szczególności (Art. 29):

a)      „kontrola realizacji zadań wskazanych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów oraz przedstawianie wniosków z przeprowadzonych kontroli i przedkładanie propozycji doskonalenia metod kontroli (…),

b)      wydawanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,

c)      koordynacja współdziałania Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów z Sejmem, Senatem, Prezydentem i innymi organami państwowymi” [2].

Komitet Społeczno-Polityczny Rady Ministrów

Komitet Społeczno-Polityczny jest kolegialnym organem Rady Ministrów, którego celem jest koordynacja i zapewnienie sprawnej realizacji zadań Rządu w dziedzinie społeczno-politycznej. Zadania komitetu (m. in.):

  • „systematyczne rozpatrywanie stanu realizacji zadań z zakresu przestrzegania praw człowieka i obywatela,
  • analiza sytuacji społeczno-politycznej i stanu realizacji polityki społecznej w takich sprawach jak bezrobocie, oświata, nauka, bezpieczeństwo i ochrona warunków pracy, zdrowie i opieka społeczna”[3].

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jest jednym z najważniejszych podmiotów realizujących państwową politykę społeczną. Ministerstwo to zostało utworzone z dniem 31 października 2005 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w wyniku połączenia Ministerstwa polityki społecznej z komórkami organizacyjnymi obsługującymi sprawy działu „praca”. W tymże resorcie koncentrują się problemy pracy oraz bezrobocia, sprawy wynagrodzeń, prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej oraz negocjacji.

W skład Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z działu administracji rządowej: „zabezpieczenie społeczne”, „praca” i „sprawy rodziny”[4].

Minister Edukacji Narodowej

            Ministerstwo zajmuje się bardzo istotnym obszarem polityki społecznej, którym jest polityka edukacyjna (oświata i wychowanie). Edukacja finansowana jest ze środków budżetowych

Podstawowe cele działania:

  • realizacja prawa do nauki – powszechny i równy dostęp do nauki,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
  • promocja wykształcenia, np. przeobrażenia systemowe szkolnictwa wyższego,
  • profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży,
  • wspieranie edukacji ustawicznej[5].

Minister Zdrowia

Minister zdrowia odpowiada za zdrowie społeczeństwa oraz za wdrażanie reformy zdrowia, która rozpoczęła się w 1999 r.

Organy podlegające ministrowi lub przez niego nadzorowanymi to:

  • Główny Inspektor Sanitarny,
  • Główny Inspektor Farmaceutyczny,

Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych[6].

——-

[1] Ponadto: Minister Finansów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sportu i Turystyki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

[2] Ustawa z dnia 08.08.1996 r. o Radzie Ministrów z późniejszymi zmianami – tekst jednolity, (stan aktualny na dzień 08.04.2008 r.).

[3] Julian Auleytner, Polityka społeczna. Teoria a praktyka, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 1997, s. 265.

[4] Ustawa z dn. 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej – Dz. U. Nr 65, poz.437 z 2007 (tekst uwzględniający zmiany wynikające z Dz. U. nr 173, poz. 1218 z 2007).

[5] Zarządzenie nr 17 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.09.2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz. U. M.E.N. z 2007 r. nr 1, poz. 8).

[6] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.11.2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministerstwa Zdrowia, Dz. U. nr 216, poz. 1607.