Bibliografia

 1. Altkor J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1995.
 2. Bagdziński S.L., Instrumenty polityki gospodarczej i społecznej układu regionalnego, w: Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski, AE, Kraków 1995.
 3. Bartkowski J., Socjologiczna infrastruktura regionalizmu w Polsce, w: Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski, AE, Kraków1997.
 4. Bartkowski J., Socjologiczna infrastruktura regionalizmu w Polsce, w: Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski, AE, Kraków 1996.
 5. Borzyszkowski J., Kulturowe i etniczne aspekty polityki regionalnej, w: Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski, AE, Kraków 1996.
 6. Borzyszkowski J., Kulturowe i etniczne aspekty polityki regionalnej, w: Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski, AE, Kraków 1996.
 7. Borzyszkowski J., Kulturowe i etniczne aspekty polityki regionalnej, w: Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski, AE, Kraków 1996.
 8. Broszkiewicz R. i in., Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Friedrich Ebert Stiftung, Kraków 1996.
 9. Cybulski L., Edukacja a konkurencyjność regionów, w: Konkurencyjność regionów, praca zbiorowa pod red. M. Klamut, AE, Wrocław 1999.
 10. Czudec A., Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu i realizacji regionalnych programów rozwoju, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Rzeszów 1995.
 11. Czudec A., Sytuacja finansowa gmin w południowo-wschodniej Polsce, w: Polityka gospodarcza władz lokalnych w procesie transformacji systemowej, AR w Krakowie, Katedra Ekonomii w Rzeszowie, Rzeszów 1997.
 12. Dach Z., Bezrobocie w okresie przemian systemowych, 1993.
 13. 13.  Dębczyński J., Planowanie strategiczne rozwoju gminy, materiały szkoleniowe z warsztatów zorganizowanych przez FAPA RO,RES Consulting, Rzeszów 1996.
 14. Duczkowska M., Strategia wielofunkcyjnego rozwoju wsi, Wieś i Doradztwo, 1995, nr 3.
 15. Duczkowska-Małysz K., Regionalne aspekty polityki rozwoju obszarów wiejskich, w: Polityka regionalna w rozwoju obszarów wiejskich, MriGŻ, Fundacja Programów dla Rolnictwa, Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW, Warszawa 1995.
 16. Duczkowska-Małysz K., Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, w: Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich, IRWiR PAN, SGGW, Warszawa 1994.
 17. Fenrych P., Komunikacja społeczna w samorządnej gminie, w: Grochem o ścianę…? Polityka informacyjna samorządów lokalnych, Wydawnictwo Samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnych, Warszawa 1995.
 18. Gęsicka G., Partnerstwo w rozwoju lokalnym, PIL, Katowice 1996.
 19. Głowaciński Z., Zwierzęta Chronione w Polsce, LOP, Warszawa 1996.
 20. Hausner J., Postfordowski paradygmat rozwoju, „Gospodarka narodowa” 1994.
 21. Herer W., Sadowski W., Makroekonomiczne uwarunkowania modernizacji rolnictwa polskiego, Warszawa 1996.
 22. Hrynkiewicz J., Społeczne zasoby w rozwoju regionalnym, w: Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restukturyzacji gospodarki Polski, AE, Kraków 1996.
 23. Hunek T., Długofalowe ekonomiczno-społeczne i kulturowe uwarunkowania wsi i rolnictwa, w: zmiany społeczno-ekonomiczno w procesie modernizacji wsi i rolnictwa, Warszawa 1991.
 24. Jabłoński Z., Potoczek A., Ekologiczne, prawne i organizacyjne uwarunkowania rozwoju zrównoważonego w skali lokalnej, w: Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo UMK, Toruń 1995.
 25. Jałowiecki B., Lokalność jako czynnik rozwoju społecznego, Wieś i rolnictwo, 1987, nr 4.
 26. Jezierski A., Leszczyńska C., Podziały terytorialne w perspektywie historycznej, Ekonomista, 1992, nr1.
 27. Kabaj M., Metody ograniczania i poprawy efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu, Polityka społeczna, nr 2, 1996.
 28. Kaleta A., Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy, tom 1, Wrocław-Warszawa-Kraków 1996.
 29. Kamiński B., Chmura K., Zarządzanie Strategiczne, materiały Local Government Partnership Project zamieszczone na stronie internetowej LGPP, 2000.
 30. Klimaszewski M., Geomorfologia Polski, t.1., Polska Południowa. Góry i Wyżyny, PAN, Warszawa 1972.
 31. Kłodziński M., Siekierski Cz., Planowanie strategiczne rozwoju obszarów wiejskich na poziomie gminy, Wieś i Rolnictwo, nr 3, 1997.
 32. Kłodziński M., Siekierski Cz., Strategia rozwoju gmin podstawą tworzenia programu regionalnego i lokalnego, w: Strategia rozwoju gmin wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1997.
 33. Kłodziński M., Wilkin J., Rozwój obszarów wiejskich w Polsce, w: Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce, FAPA, Warszawa 1998.
 34. Kocik L., Przeobrażenia funkcji wychowawczej rodziny wiejskiej, Studia Socjologiczne, 1974, nr 4.
 35. Kondracki J., Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa 1988.
 36. Kozłowski J., Polityka informacyjna gminy, w: Grochem o ścianę…? Polityka informacyjna samorządów lokalnych, Wydawnictwo Samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnych, Warszawa 1996.
 37. Kramarz M., Topiński P., Strategia rozwoju gmin wiejskich, FAPA, Warszawa 1997.
 38. Kurczewski J., Trzy tabele w jednym, Życie Gospodarcze, 1995, nr 33.
 39. Łyżka B., Raport o stanie zabytkowych parków w woj. rzeszowskim, Państ. Służ. Ocgr. Zabyt. Oddział Wojew. W Rzeszowie 1996.
 40. Malinowska E., Społeczność lokalna – jej tradycje i współczesność, w: Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne”, Łódź 1995.
 41. Malinowski M., Grzesik A., Solecki S., Strategia dla rzeszowskiej wsi. Studium socjologiczne, Rzeszów 1997.
 42. Markowski D., O warunkach i czynnikach rozwoju środowiska lokalnego, w: Szanse i bariery rozwoju gminy, Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” w Tyczynie, Tyczyn 1997.
 43. Markowski T., Od konkurencji zasobów do konkurencji regionów, Samorząd Terytorialny, 1996, nr 12.
 44. Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa 1982.
 45. Mleczko F.W., Wieś polska i przyszłość Europy, Fundacja „Partnerstwo dla Rozwoju”, Warszawa 1997.
 46. Pakt dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów, Warszawa, 22 lipca 1999.
 47. Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997.
 48. R. Olaczek, Rośliny chronione w Polsce, LOP, Warszawa 1996.
 49. Rączy W., Mora M., Działalność pozarolnicza jako dodatkowe żródło dochodów ludności wiejskiej, Zeszyty Naukowe AR w Krakowie nr 323, seria Ekonomika z. 25, 1997.
 50. Regulska J., Polityka informacyjna a udział obywateli w życiu publicznym, w: Grochem o ścianę…? Polityka informacyjna samorządów lokalnych, Wydawnictwo Samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnych, Warszawa 1995.
 51. Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 1995.
 52. Rozwój lokalny w Dolinie Strugu, red. A. Czudec, Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” w Tyczynie, Tyczyn-Rzeszów 1998.
 53. Rybicki P., O zmianach w obyczajowości współczesnej, Przegląd Współczesny, R. VIII, nr 83, 1929.
 54. Rybnicki P., Przemiany miejskich społeczności lokalnych. Wprowadzenie do problemu, w: Przemiany miejskich społeczności lokalnych w Polsce. Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Socjologów Miasta, Warszawa 1972.
 55. Słodowa-Hełpa M., Jak budować strategię rozwoju społeczno-ekonomicznego wsi w skali regionalnej i lokalnej, w: Rozwój rolnictwa i agrobiznesu w skali krajowej i lokalnej, Wydawnictwo Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sielinku, Poznań 1995.
 56. Sowa K. Z., Lokalizm, centralizm i rozwój społeczny, Państwo i Kultura Polityczna, 1988, vol. 5.
 57. Sowa K.Z., Lokalizm jako istotny element nowego ładu europejskiego, w: Szanse i bariery rozwoju gminy, Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” w Tyczynie, Tyczyn 1997.
 58. Stachowski Z., Szczepański K., Szanse i bariery w rozwoju gminy, Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Srugu” w Tyczynie, Tyczyn 1997.
 59. Strategia Rozwoju Gmin Wiejskich, pod red. M. Kłodzińskiego, Cz. Siekierskiego,  Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1997.
 60. Suchy M., Zawada A., Raport o stanie środowiska woj. Rzeszowskiego w 1995 roku, WIOŚ, Rzeszów 1996.
 61. Szlachta J., Regionalizacja w krajach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Biuletyn KPZK, Regionalizacja w Polsce w świetle doświadczeń zachodnio-europejskich, Warszawa 1992.
 62. Szlachta J., Wybrane głosy w dyskusji, w: Polityka regionalna w rozwoju obszarów wiejskich, Materiały z ogólnokrajowej konferencji, 30-31 marca 1995r., SGGW Warszawa.
 63. Ślusarz G., Baran E., Pawłowska J., D. Ślusarz, Mikroregion „Dolina Strugu” – strategie rozwoju, w: Szanse i bariery rozwoju gminy, Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” w Tyczynie, Tyczyn 1997.
 64. Ślusarz G., Potrzeby pozyskiwania dodatkowych dochodów i ich uwarunkowania, Przemyskie Forum Rolnicze, Korytniki 1996.
 65. Ślusarz G., Procesy integracji polskiego rolnictwa ze Wspólnotami Europejskimi, materiały szkoleniowe projektu: Wsparcie regionalnej polityki rolnej w południowo wschodnim regionie Polski, FAPA, Rzeszów 1997.
 66. Ślusarz G., Bartnicki T., Mentelski P., Strategie rozwoju gminy w aspekcie aktywizacji społeczności lokalnej i integracji Polski z państwami UE; w: Rozwój lokalny w dolinie Strugu, Zakład Ekonomii w Reszowie – AR w Krakowie, Tyczyn-Rzeszów 1998.
 67. Ślusarz G., Wykorzystanie aktywnych metod pracy na rzecz wyznaczania kierunków rozwoju regionalnego, [w:] Potencjał ekonomiczno-produkcyjny i możliwości jego wykorzystania w agrobiznesie Regionu Karpackiego w aspekcie integracji z Unią Europejską, cz. 11, AR w Krakowie, Wydział Ekonomii w Rzeszowie, Rzeszów 1999.
 68. Ślusarz G., Znaczenie planowania strategicznego w procesach integracyjnych, w: Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa w integracji z UE, AR w Krakowie – Wydział Ekonomii w Rzeszowie, Boguchwała 1998.
 69. Ułasiński C., Formułowanie planu polityki informacyjnej gminy, w: Grochem o ścianę…? Polityka informacyjna samorządów lokalnych, Wydawnictwo Samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnych, Warszawa 1995.
 70. 70.  Wieś i rolnictwo w okresie transformacji systemowej, red. L. Klamka, PAN, Warszawa 1995.
 71. Wilkin J., Globalizm i lokalizm we współczesnym rozwoju gospodarczym, w: Rozwój gospodarczy i zmiany strukturalne u ujęciu regionalnym, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 1997.
 72. Wilkin J., Problemy obszarów wiejskich w polityce rozwoju gospodarczego Polski, FAPA, Warszawa 1996.
 73. 73.  Wnuk Z., Zielone Serce Polski, Biuletyn ZW LOP, nr 1, Rzeszów 1996.
 74. Woś A., Drogi restrukturyzacji rolnictwa, Wieś i rolnictwo, 1996, nr 3.
 75. Zarządzanie strategiczne dla samorządów lokalnych, projekt podręcznika, w ramach Szkolenia Ogólnomenedżerskiego dla samorządów Lokalnych, Program PHARE, 1996.
 76. Zioło Z., Zmiany otoczenia przedsiębiorstw państwowych w nowych warunkach gospodarowania, 1994.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *